ENCOR 350-401 LIMIT (thời gian học 6 tháng)

Nguyễn Phú Thịnh
2 Đánh giá 7 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Cấu hình, khắc phục sự cố và quản lý mạng có dây và không dây của doanh nghiệp
 • Hiểu được các công nghệ lõi, chủ chốt trong mạng doanh nghiệp
 • Có cái nhìn tổng quan về các hệ thống của ISP và Data Center
 • Thực hiện các nguyên tắc bảo mật trong mạng doanh nghiệp
 • Tiếp cận các công nghệ mới và xu hướng như Automation, SD-Access và SD-WAN

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu về chương trình ENCOR

Khóa học ENCOR 350-401 cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để cấu hình, khắc phục sự cố và quản lý mạng có dây và không dây của doanh nghiệp. Bạn cũng sẽ học cách triển khai các nguyên tắc bảo mật, triển khai tự động hóa và lập trình trong mạng doanh nghiệp cũng như các công nghệ xu hướng như Automation, SD-Access và SD-WAN.

Ai có thể tham gia khóa học

 • Kỹ sư mạng & Net admin
 • IT support & helpdesk
 • Muốn nghiên cứu chuyên sâu về ngành mạng máy tính
 • Muốn nghiên cứu chuyên sâu về các công nghệ lõi của Cisco
 • Có ý định tiến tới cấp độ chuyên gia CCIE
 • Đã học qua chương trình CCNA

Thông tin khóa học

 • Tổng thời gian học :  updating... 
 • Yêu cầu chung: Đã học qua chương trình CCNA

Mục tiêu của khóa học

Hoàn thành khóa học, bạn có thể :

 • Cấu hình, khắc phục sự cố và quản lý mạng có dây và không dây của doanh nghiệp
 • Hiểu được các công nghệ lõi, chủ chốt trong mạng doanh nghiệp
 • Có cái nhìn tổng quan về các hệ thống của ISP và Data Center
 • Thực hiện các nguyên tắc bảo mật trong mạng doanh nghiệp
 • Tiếp cận các công nghệ mới và xu hướng như Automation, SD-Access và SD-WAN

Lưu ý : khoá học này giới hạn thời gian học chỉ là 6 tháng

Khoá học không giới hạn tại : ENCOR FULL

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn import file lab EVE 03:29
 • Bài 2: Chapter Intro 00:28
 • Bài 3: Network Device Communication 08:57
 • Bài 4: Layer 3 Forwarding 09:35
 • Bài 5: Forwarding Architecture 07:16
 • Bài 6: SDM Template 01:25
 • Bài 7: Chapter Intro 00:55
 • Bài 8: Introducing STP 07:48
 • Bài 9: Building the STP Topology 02:57
 • Bài 10: Demo Root Bridge Election 05:49
 • Bài 11: STP Root Path Costs 05:01
 • Bài 12: Locating Root Ports 04:15
 • Bài 13: Locating Blocked and Designated Ports 05:51
 • Bài 14: Topology Changes 06:27
 • Bài 15: Rapid Spanning Tree Protocol 02:26
 • Bài 16: Chapter Intro 01:04
 • Bài 17: Root Bridge Replacement 03:58
 • Bài 18: Changing port cost 03:06
 • Bài 19: Root Guard 04:31
 • Bài 20: Portfast 02:24
 • Bài 21: BPDU Guard 03:27
 • Bài 22: BPDU Filter 01:11
 • Bài 23: Unidirectional Link 02:00
 • Bài 24: STP Loop Guard 02:29
 • Bài 25: Unidirectional Link Detection 01:06
 • Bài 26: Chapter Intro 00:55
 • Bài 27: Problems of CST and PVST 02:18
 • Bài 28: Introducing MST 01:52
 • Bài 29: MST Configuration 01:00
 • Bài 30: Demo MST 05:02
 • Bài 31: Common MST Misconfiguration 02:34
 • Bài 32: MST Region 02:28
 • Bài 33: MST Region Configuration 05:45
 • Bài 34: Chapter Intro 00:30
 • Bài 35: VLAN Trunking Protocol 05:18
 • Bài 36: Demo VTP 05:38
 • Bài 37: Dynamic Trunking Protocol 02:08
 • Bài 38: Demo DTP 02:23
 • Bài 39: Introducing Etherchannel 03:34
 • Bài 40: EtherChannel Configuration 02:56
 • Bài 41: Advanced LACP Configuration 04:22
 • Bài 42: Troubleshooting EtherChannel 02:00
 • Bài 43: Load balancing traffic with Etherchannel 01:08
 • Bài 44: Demo LACP 04:00
 • Bài 56: Chapter Intro 00:37
 • Bài 57: EIGRP Fundamentals 02:38
 • Bài 58: Feasible Distance and Reported Distance 03:58
 • Bài 59: Successor & Feasible Successor 04:21
 • Bài 60: EIGRP Neighbors 02:19
 • Bài 61: Topology Table 02:59
 • Bài 62: Path Metric Calculation 05:06
 • Bài 63: Load Balancing 02:09
 • Bài 64: Failure Detection and Timer 04:29
 • Bài 65: Route Summarization 01:46
 • Bài 66: Lab EIGRP 05:22
 • Bài 67: Lab Unequal Cost Load Balancing. 02:55
 • Bài 81: Chapter Intro 00:27
 • Bài 82: OSPF Area 02:54
 • Bài 83: Lab OSPF Area 04:41
 • Bài 84: Different LSA Types 08:21
 • Bài 85: OSPF Path Selection 02:56
 • Bài 86: Route Summarization 07:58
 • Bài 87: Route Filtering 04:00
 • Bài 88: Route Filtering with Prefix List 05:16
 • Bài 89: Local Route Filtering with Distribute List 04:57
 • Bài 90: Discontiguous Network 07:15
 • Bài 91: Chapter Intro 00:33
 • Bài 92: OSPFv3 Fundamentals 02:55
 • Bài 93: OSPFv3 Configuration 03:07
 • Bài 94: Lab OSPFv3 05:39
 • Bài 95: IPv4 Support in OSPFv3 02:36
 • Bài 96: Chapter Intro 00:55
 • Bài 97: BGP Fundamentals 09:56
 • Bài 98: BGP Configuration 09:50
 • Bài 99: Lab BGP Configuration 07:55
 • Bài 100: Lab iBGP with indirect route 10:32
 • Bài 101: Lab Next-hop-Self 05:24
 • Bài 102: iBGP Full Mesh 05:32
 • Bài 103: Route Summary 06:27
 • Bài 104: Multiprotocol BGP for IPv6 03:46
 • Bài 105: Chapter Intro 01:00
 • Bài 106: BGP Multihoming 06:31
 • Bài 107: Conditional Matching with ACL 07:48
 • Bài 108: Conditional Matching with Prefix List 05:04
 • Bài 109: Conditional Matching with Regular Expressions 07:09
 • Bài 110: Route Map 09:07
 • Bài 111: BGP Communities 02:14
 • Bài 112: Understanding BGP Path Selection 04:18
 • Bài 113: Lab BGP Route Filtering 04:52
 • Bài 114: Lab BGP Route Filtering with Prefix List 02:56
 • Bài 115: Lab Preventing Transit AS 04:48
 • Bài 116: Lab BGP Route Manipulation 06:14
 • Bài 117: Chapter Intro 00:43
 • Bài 118: Multicast Fundamentals 06:21
 • Bài 119: Multicast Addressing 05:44
 • Bài 120: Internet Group Management Protocol 07:44
 • Bài 121: Lab IGMP 07:10
 • Bài 122: Lab IGMP Snooping 05:37
 • Bài 123: Protocol Independent Multicast 03:26
 • Bài 124: PIM Dense Mode 03:25
 • Bài 125: Lab PIM Dense Mode 06:22
 • Bài 126: PM Sparse mode 02:59
 • Bài 127: Lab PIM Sparse Mode 08:17
 • Bài 128: PIM Forwarder & DR 02:23
 • Bài 129: Rendezvous Point 03:53
 • Bài 130: Chapter Intro 00:52
 • Bài 131: The Need for QoS 06:21
 • Bài 132: QoS Models 03:44
 • Bài 133: Classification and Marking 03:49
 • Bài 134: Layer 2 Marking 02:13
 • Bài 135: Layer 3 marking 08:12
 • Bài 136: Trust boundary 02:49
 • Bài 137: Lab Classification and Marking 08:57
 • Bài 138: Policing and Shaping 02:05
 • Bài 139: Shaping 05:03
 • Bài 140: Shaping with Burst 04:02
 • Bài 141: Lab Shaping 07:14
 • Bài 142: Policing Single Rate Two Color 02:36
 • Bài 143: Policing Single Rate Three Color 03:35
 • Bài 144: Policing Dual Rate Three Color 04:01
 • Bài 145: Lab Policing 08:42
 • Bài 146: Congestion management and avoidance 07:19
 • Bài 147: Chapter Intro 00:27
 • Bài 148: Time Synchronization 04:39
 • Bài 149: Lab NTP 04:29
 • Bài 150: First Hop Redundancy Protocols 06:24
 • Bài 151: HSRP 07:35
 • Bài 152: HSRP with Track Interface 04:48
 • Bài 153: HSRP Track IP SLA 08:32
 • Bài 154: GLBP 05:10
 • Bài 155: NAT Static 08:38
 • Bài 156: NAT Dynamic 05:44
 • Bài 157: NAT Overload 08:23
 • Bài 158: Chapter Intro 00:19
 • Bài 159: GRE Tunnel 13:09
 • Bài 160: IPSEC Fundamentals 07:13
 • Bài 161: IPSEC Operation Summary 04:10
 • Bài 162: Lab IPSEC 16:37
 • Bài 163: IPSEC over GRE 05:49
 • Bài 164: LISP 12:49
 • Bài 165: LISP Configuration 02:16
 • Bài 166: VxLAN 06:50
 • Bài 167: Chapter Intro 00:46
 • Bài 168: Basic Wireless Concept 01:28
 • Bài 169: Understanding Frequency & Channel 05:24
 • Bài 170: Understanding Bandwidth 06:57
 • Bài 171: RF Power and dB 05:49
 • Bài 172: Why dBm 02:55
 • Bài 173: Measuring power change along signal path 03:07
 • Bài 174: Understanding SNR 02:58
 • Bài 175: Free Space Path Loss 01:04
 • Bài 176: Modulation 03:55
 • Bài 177: Wifi Standards 02:40
 • Bài 178: Wifi technologies 02:54
 • Bài 179: Chapter Intro 00:36
 • Bài 180: AP modes 00:55
 • Bài 181: Autonomous Topology 03:18
 • Bài 182: Lightweight AP Topologies 02:54
 • Bài 183: AP boot proces 02:24
 • Bài 184: Discovering a WLC 02:30
 • Bài 185: Selecting a WLC 00:56
 • Bài 186: DEMO Pairing AP and WLC in the same subnet 02:03
 • Bài 187: DEMO Pairing AP and WLC in different subnet 06:26
 • Bài 188: DEMO DHCP Option 43 05:09
 • Bài 189: Maintaining WLC Availability 02:05
 • Bài 190: Cisco AP Modes 05:39
 • Bài 191: DEMO FlexConnect Local Switching vs Central Switching 06:31
 • Bài 192: DEMO FlexConnect with VLAN Mapping 03:01
 • Bài 193: Antennas 04:52
 • Bài 194: Beamwidth 01:34
 • Bài 195: Chapter Intro 00:35
 • Bài 196: Roaming Overview 04:14
 • Bài 197: Intracontroller Roaming 01:22
 • Bài 198: Cryptographic Key Exchange Techniques 02:50
 • Bài 199: Roaming between Controllers 02:57
 • Bài 200: Mobility Group Hierarchy 00:57
 • Bài 201: Locating devices in Wireless 05:12
 • Bài 202: Chapter Intro 00:31
 • Bài 203: Open Authentication 01:09
 • Bài 204: Authenticating with Pre-shared Key 01:31
 • Bài 205: DEMO Open and PSK Authentication 03:39
 • Bài 206: Authenticating with EAP 02:55
 • Bài 207: DEMO 802.1x with Local EAP 03:48
 • Bài 208: DEMO 802.1x with Windows Server 09:08
 • Bài 209: DEMO 802.1x with Cisco ISE 10:52
 • Bài 210: Authenticating with WebAuth 02:56
 • Bài 211: DEMO Central WebAuth with Cisco ISE 09:42
 • Bài 212: DEMO Troubleshooting Client Connectivity from WLC 09:14
 • Bài 213: Troubleshooting Connectivity at the AP 07:43
 • Bài 214: Chapter Intro 00:27
 • Bài 215: Hierarchical Design 05:42
 • Bài 216: Two-Tier Design 02:50
 • Bài 217: Three-Tier Design 00:47
 • Bài 218: Traffic Direction 02:31
 • Bài 219: Layer 2 Access 01:55
 • Bài 220: Layer 3 Access 02:08
 • Bài 221: Simplified Campus Design 04:37
 • Bài 222: Chapter Intro 00:33
 • Bài 223: SD Access 04:23
 • Bài 224: Network Layer 03:14
 • Bài 225: Overlay Network 06:08
 • Bài 226: Controller Layer 01:27
 • Bài 227: Magement Layer 09:10
 • Bài 228: SD Access Features 03:58
 • Bài 229: SD WAN 01:35
 • Bài 230: Cisco SD-WAN Architecture 05:01
 • Bài 231: DEMO SD-WAN 01:28
 • Bài 232: Chapter Intro 01:34
 • Bài 233: Ping 04:01
 • Bài 234: Advanced Ping 05:32
 • Bài 235: Traceroute 05:34
 • Bài 236: Debug 11:26
 • Bài 237: SNMP 09:05
 • Bài 238: Syslog 02:44
 • Bài 239: SPAN 03:18
 • Bài 240: SPAN Configuration 05:15
 • Bài 241: IP SLA 04:32
 • Bài 242: NetFlow 06:36
 • Bài 243: Chapter Intro 00:35
 • Bài 244: Network Security Design for Threat Defense 03:22
 • Bài 245: Next-Generation Endpoint Security 13:40
 • Bài 246: Network Access Control 08:14
 • Bài 247: Chapter Intro 00:44
 • Bài 248: Access Control Lists 14:33
 • Bài 249: Terminal Line and Password protection 15:11
 • Bài 250: Role Based Access Control 05:57
 • Bài 251: Verifying Access to vty lines with ACL 02:36
 • Bài 252: AAA 15:30
 • Bài 253: Zone-Based Firewall 10:57
 • Bài 254: Control Plane Policing 03:30
 • Bài 255: Chapter Intro 00:35
 • Bài 256: Server Virtualization 05:58
 • Bài 257: Network Functions Virtualization 09:24
 • Bài 258: Chapter Intro 01:22
 • Bài 259: Programming with CLI. 05:49
 • Bài 260: API 08:28
 • Bài 261: Data Models and Protocols 08:23
 • Bài 262: Cisco DevNet 02:14
 • Bài 263: Github 02:08
 • Bài 264: Interpreting Python Scripts 03:59
 • Bài 265: Chapter Intro 00:58
 • Bài 266: EEM Script 05:56
 • Bài 267: Agent-Based Automation tools 03:06
 • Bài 268: Agentless Automation Tools 03:51

Thông tin giảng viên

Nguyễn Phú Thịnh
1150 Học viên 27 Khóa học
- Kai Nguyễn
 • 1 năm thực tập tốt nghiệp tại Cisco Việt Nam, hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mạng máy tính.
 • 4 năm giảng dạy các chứng chỉ về mạng và công nghệ thông tin.
 • Hiện đang giảng dạy tại các trung tâm như VNPRO, WAREN,....

Học viên đánh giá

5
2 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

CCNA 200-301 : LIMIT (thời gian học 4 tháng)
Nguyễn Phú Thịnh
(3) 28 Học viên
990.000đ
CCNA WIRELESS
Nguyễn Phú Thịnh
(2) 114 Học viên
299.000đ
ENCOR 350-401
Nguyễn Phú Thịnh
(3) 60 Học viên
2.990.000đ
CCNA 200-301 : FULL
Nguyễn Phú Thịnh
(4) 138 Học viên
1.990.000đ
CCNA LAB with Cisco Packet Tracer
Nguyễn Phú Thịnh
(2) 160 Học viên
199.000đ
1.490.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 19 giờ 44 phút
Giáo trình: 268 Bài học
Giới hạn thời gian học: 6 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC