Dump 350-401 : Cisco ENCOR

Tham gia

Bộ câu hỏi trong bài thi quốc tế Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR 350-401)

Cập nhật : version 22.091, ngày 12-10-2022

Dump được mua từ trang Passleader (uy tín)

Định dạng file PDF và VCE

Giả lập môi trường thi thật để các bạn dễ làm quen

Có giải thích đáp án

Có kèm phần mềm VCE Player để các bạn đọc file VCE

Lưu ý :

  • Dump dùng để tham khảo và ôn tập trước kỳ thi, không cam kết tỉ lệ thi đậu
  • Trong dump có một số câu có đáp án sai, các bạn nên kiểm chứng lại
  • Nên kiểm tra lại phiên bản 2-3 ngày trước ngày thi

Bộ câu hỏi trong bài thi quốc tế Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR 350-401)

Thanh toán 1 lần sử dụng trọn đời

Học phí

Miễn phí